Privacyverklaring Efforza B.V.

1. Algemeen
Efforza B.V. respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die bij het gebruik van een applicatie van Efforza van de gebruiker (kunnen) worden verwerkt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij neemt Efforza B.V. de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in acht. Efforza B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De te verwerken persoonsgegevens en overige gegevens kunnen als volgt onderverdeeld worden:
- contactgegevens van de praktijk (naam en adres van de praktijk,
telefoonnummer en e-mailadres van de praktijk), hierna
“contactgegevens”
- 'bestelgegevens'; daartoe behoren onder meer artikelnummers, -
omschrijvingen, leveranciersinformatie en productprijzen, maar ook de
bestelfrequentie en de voorraadinformatie
- mogelijke 'personeelsgegevens', zoals naam functie binnen de
praktijk, contactgegevens van de medewerkers van de praktijk die
gebruik van de applicatie CNIP Centraal. Dit is enkel van toepassing bij
gebruik van de applicatie CNIP Centraal.

2. Doeleinden
De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker van onze applicaties, het verlenen van ondersteuning bij het gebruik van de applicaties, het informeren over onze andere diensten en producten, het uitvoeren van een wettelijke plicht. De persoonsgegevens en de overige hierna te vermelden gegevens, welke hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als: de “data”, zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

contactgegevens
- contactmogelijkheden met de technische ondersteuning.
- het toesturen van updates, serviceberichten en eventuele gebruiks-
rapporten.
- facturatiemogelijkheden.
- om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren,
te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
bestelgegevens
- adequate werking van de bestelsoftware.
- bestellingen van producten vanuit Veya, aanvullen van en inzicht in de
voorraad, statistieken (waaronder bestelfrequentie per artikel, aantallen
per leverancier, bedragen).personeelsgegevens
- worden enkel gebruikt voor de verwerking van bestellingen.
Binnen Efforza B.V. zullen alleen degenen waarvan het nodig is dat zij
persoonsgegevens ontvangen, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Voor onze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.

3. Derden
De data worden bewaard in een beveiligde cloud en worden gebruikt voor inzicht in de eigen bestelstatistieken door de gebruiker zelf of het in noodgeval terugzetten van data bij defect of verlies van de smartphone/device. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die zijn betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Productinformatie (waaronder te verstaan artikelomschrijving, artikelnummer, artikelprijs) kan, indien van toepassing in de module Prijsvergelijking in de applicatie Veya, geanonimiseerd getoond worden aan andere gebruikers van de applicatie Veya met als doel een onderling prijsvergelijk van diverse artikelen. In geen geval zijn de getoonde artikelprijzen herleidbaar tot de gebruiker van de applicatie en er zijn geen (bestel-)statistieken of andere gegevens inzichtelijk voor andere
gebruikers.

4. Beveiliging en bewaartermijn
Efforza B.V. heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons-, bedrijfsgegevens en productinformatie te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u aanwijzingen hebt dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of dat sprake is van misbruik
van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Efforza B.V. via onderstaande contactgegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de realisering van de doelen waarover de gegevens worden verwerkt.

5. Links naar websites van anderen
Onze apps bevatten geen hyperlinks naar websites van derden.

6. Rechten van betrokkenen
Betrokkenen (personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt)
hebben de navolgende rechten: recht op inzage in de persoonsgegevens,
recht op correctie, recht op verwijdering, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om eerder verleende toestemmingen in te trekken. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij Efforza B.V. om de persoonsgegevens die Efforza B.V. van u heeft in een gangbaar bestandsformaat naar u op te sturen. Daarnaast hebben betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Contactgegevens
Efforza B.V.
Hof van Pepijn 11, 7772 CW Hardenberg
e-mail info@efforza.nl
kvk 65384458.